Zaštita privatnosti

Pravila privatnosti na
web stranici mpg.rs

Datum stupanja na snagu 09.07.2018.

1.Rukovodilac obrade ličnih podataka

Društvo MPG Plus d.o.o. Beograd, Milana Tankosića 8, 11120 Beograd, Srbija, PIB: 104868250, Telefon: +381(0)11 2619 799, e-mail: officebox@mpg.rs poštuje vašu privatnost i obavezuje se da će je zaštititi tokom i nakon vaših poseta ovoj web stranici (dalje u tekstu „Stranica“). U tom smislu, MPG Plus d.o.o. Beograd deluje kao rukovodilac obrade (“Rukovodilac obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom ličnih podataka.

2. Vrste ličnih podataka koje će biti obrađivane

MPG Plus d.o.o. Beograd prikuplja i obrađuje lične podatke o vama (npr. informacije pomoću kojih vas mogu direktno ili indirektno prepoznati, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, odnosno naziv kompanije ako je u nazivu lični podatak i ostali lični podaci ako ih iznosite, a prijavljujete se kao predstavnici medija za učestvovanje na događajima (“Lični podaci“), u slučajevima kada:

•    koristite kontakt formu na Stranici
•    nas kontaktirate ili se povežete s nama putem društvenih mreža
•    fotografišemo događaje i aktivnosti koje organizujemo,
•    date komentare ili postavite pitanja,
•    obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao
•    ispunjavate obrazac prijave za akreditaciju na događajima koja organizujemo mi i/ili naši klijenti

MPG Plus d.o.o. Beograd neće prikupljati Lične podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Lične podatke prikupljene putem informacionih sistema i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prenos inherentan korišćenju digitalnih komunikacionih protokola (npr. IP adrese kod prijave u kontakt formu i formu za registraciju) i neće zahtevati više informacija nego što je potrebno za učestvovanje u određenim aktivnostima. Ako ne želite da nam date Lične podatke (osim Ličnih podataka koji se odnose na upotrebu digitalnih komunikacionih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posete web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete moći izvršiti prijavu u kontakt formi ili izvršiti registraciju za prijavu na festival.

Na ulazima u područje festivala koje će biti snimano i fotografisano jasno su objavljena pravila privatnosti te je jasno naznačeno da možete biti snimani i fotografisani, što je isto naš legitiman interes budući da organizujemo festival. Ukoliko ne želite biti snimani/ fotografisani nemojte ulaziti u prostor snimanja/fotografisanja. Zasebne snimci i slike dece (ispod 16 godina) na kojima se deca mogu prepoznati nećemo nigde objaviti bez da smo pre toga prikupili dozvolu zakonskih staratelja istih, osim ako snimci/slike nisu snimane u grupnom kadru. Pružanje informacija posetioca/ pošiljaoca je dobrovoljno i ne postoji ugovorna obveza ili uslov da to posetilac/pošiljalac učini. Rukovodilac obrade neće izraditi profile od prikupljenih informacija odnosno nema automatizovanog donošenja odluka.

3. Kolačići

Stranica trenutno ne koristi kolačiće.

•    Newsletter
MPG Plus d.o.o. Beograd ne prikuplja bazu podataka za ovu svrhu i ne šalje newsletter.

•    Otvorene molbe za posao i raspisani konkursi
MPG Plus d.o.o. Beograd prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele da rade kod nas te molbe kandidata za konkurse koje raspisujemo. Ličnim podacima iz molbi za posao imaju pristup samo ovlašćene osobe te se podaci čuvaju 2 godine od dana primanja otvorene molbe.

•    Društvene mreže
MPG Plus d.o.o. Beograd prikuplja Lične podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.) ali ih ne kontaktira osim u slučaju odgovaranja na upit ili komentar.

4. Svrhe, pravni osnov obrade i moguće posledice nedavanja Ličnih podataka

Kada dajete Vaše Lične podatke korišćenje Ličnih podataka će biti ograničeno za svrhu za koju su podaci prikupljeni u skladu s uslovima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Ličnih podataka uključuje:

A.    Preduzimanje koraka po Vašem zahtevu npr. odgovor na Vaša pitanja i komentare, primanje ponuda, primanje molbi za izdavanjem akreditacije od strane medija, komunikacija s Vama o Vašim aktivnostima na Stranici, obrada otvorenih molbi i molbi na raspisane konkurse;

B.    Postupak istraživanja sumnji na prevaru, uznemiravanje, fizičke pretnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;

C.    Obrada snimaka/slika učesnika na događajima koje organizuje MPG Plus d.o.o. Beograd, u svrhu promocije događaja.

D.    Obrada podataka u vezi izdavanja akreditacija predstavnicima medija za događaje u našoj organizaciji i organizaciji naših klijenta.

Davanje Ličnih podataka za svrhu pod A. je dobrovoljno, ali u određenim situacijama je nužno i odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti MPG Plus d.o.o. Beograd da odgovori na vaše zahteve. Obrada podataka pod B. i C. je bazirana na legitimnom i javnom interesu. S time da ako smo prikupili dozvole za snimanje/fotografisanje i objavu snimaka/fotografija, takva obrada ima za osnovu dozvolu. Naš je legitiman interes da snimamo/fotografišemo učesnike festivala radi promocije istog kako bi isti postao prepoznatljiv u medijima i ubuduće bolji. Davanje ličnih podataka za obradu pod D. je dobrovoljno, no bez istog nećemo moći da Vam izdamo akreditaciju.

5. Primaoci

Vaši Lični podaci mogu biti otkriveni u sledećim slučajevima:

•    subjektima koje koristimo za organizovanje i sprovođenje događaja (npr. fotografisanje događaja)

•    ovlašćenim PR agencijama, organizatorima događaja, subjektima koji su direktno uključeni u sprovođenje i realizaciju pojedinih događaja;

•    subjektima koji održavaju naše informacione sisteme,

•    osobama ovlašćenima od strane MPG Plus d.o.o. Beograd za obradu Ličnih podataka, koje su podvrgnute obavezi poverljivosti (zaposleni u MPG Plus d.o.o. Beograd),

•    institucijama za sprovođenje zakona i telima javne vlasti kada to zahteva merodavno pravo, legitiman ili javni interes (da zaštite i brane prava ili imovinu MPG Plus d.o.o. Beograd i Stranice, ili, da u hitnim okolnostima deluju radi zaštite lične sigurnosti korisnika MPG Plus d.o.o. Beograd, Stranice ili javnosti)

•    pravnim savetnicima MPG Plus d.o.o. Beograd u slučaju potrebe prosleđivanja podataka radi pravnih postupaka,

•    poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama,

•    Medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija u štampanim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama

•    društvu MPG live d.o.o. u vezi izdavanja akreditacija predstavnicima medija.

6. Prenos Ličnih podataka u treće zemlje

MPG Plus d.o.o. Beograd prenosi Lične podatke Izvršiocima/pod-izvršiocima obrade u SAD-u koji su pristupili sporazumu Privacy Shield između Evropske Unije i SAD-a, čime se garantuje adekvatna zaštita ličnih podataka.

7. Čuvanje

MPG Plus d.o.o. Beograd će obrađivati vaše Lične podatke samo za vreme potrebno za postizanje ciljeva opisanih u odeljku 4. Vaši Lični podaci če biti obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete pristanak za obradu Ličnih podataka odnosno kod otvorenih molbi i molbi za raspisane konkurse podaci će biti čuvani 2 godine od dana primanja otvorene molbe. MPG Plus d.o.o. Beograd će obrađivati vaše Lične podatke koje je skupio radi upita s kontakt formi najduže 6 meseci od primanja upita.

8. Vaša prava

MPG Plus d.o.o. Beograd vas obaveštava da, u skladu sa i u opsegu koji dopušta merodavno pravo, imate pravo da zatražite od MPG Plus d.o.o. Beograd pristup i ispravljanje ili brisanje Ličnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Ličnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podneti prigovor nadležnom nadzornom telu (u Republici Srbiji Poverenik Za Informacije Od Javnog Značaja I Zaštitu Podataka O Ličnosti).

9. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Ličnih podataka posebno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo garantovati da će komunikacija između Vas i nas ili informacija uskladištenih na Stranici ili na našim serverima biti potpuno sigurna od neovlašćenog pristupa trećih strana. U najvećoj meri dopuštenoj merodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlašćenog pristupa, zloupotrebe ili izmene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

10. Promene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

MPG Plus d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vreme proverite sve izmene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovde i pokazivati ažurirane datume stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmene ili ažuriranja budu izvršena.

11. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.mpg.rs ili putem e-maila officebox@mpg.rs, telefona: +381 (0)11 2619 887

Rukovodilac obrade osobnih podataka Hrvatska

MPG Zagreb, Croatia
Nova Ves 17, Centar Kaptol,
10000 Zagreb, Croatia

Tel.: +385 (0) 1 6064 600
Fax.: +385 (0) 1 6064 666
Mail: info@mpg.hr

Voditelj obrade osobnih podataka Slovenija

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.
Leskoškova 2
1000 Ljubljana, Slovenia

Mob.: +386 (0) 40 439 763
Tel.: +386 (1) 4366 082
Mail: info@mpgplus.si

Rukovodilac obrade ličnih podataka Srbija

MPG Plus d.o.o. Beograd
Milana Tankosića 8
11120 Beograd (Palilula), Srbija

Mob.: +381 (0)11 2619 799
Tel.: +381 (0)11 2619 887
Mail: officebox@mpg.rs